آزمون های سنجش شخصیت

/ / آزمون های شخصیت سنجی

MBTI


یکی از آزمون های روانشناختی برای سنجش شخصیت و یک پرسشنامه عینی است. این آزمون شامل ۷۰ عبارت می شود که آزمودنی می تواند در ۱۵ دقیقه به آن پاسخ دهد و تیپ شخصیتی خود را در میان ۱۶ تیپ پیدا کند.


اجرای MBTI (رایگان)

NEO


آزمون نئو شامل ۲۴۰ سوال می شود. ۳۵ فاکتور شخصیتی به علاوه ۱۰ نمودار سبک های شخصیتی، تحلیل بسیار دقیقی از شخصیت شما را ارائه می دهد. این آزمون دارای کاربرد بالینی نیز می باشد.


اجرای NEO(۵۹،۰۰۰ تومان)
بزودی

MMPI


تصویر و تفسیر کاملی را از ابعاد مختلف شخصیت فرد طبق مقیاس های بالینی ارئه می دهد با استفاده از مقیاس های اعتباری که دارد امکان دور زدن آزمون را تا حد بسیاری کاهش می دهد


اجرای MMPI